ACADEMIA 2015/2016

ES Erasmus+ KA1 mobilitātes projektsKarjeras konsultantu apmaiņa Eiropā”, 2014-2016.

Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācija ir noslēgusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Erasmus+ programmas mobilitātes projekta īstenošanu. Projekta Nr. 2014-1-LV01-KA102-000108.

Projekta mērķi ir nodrošināt karjeras atbalsta speciālistus ar mobilitātes pieredzi, uzlabot to komunikācijas un profesionālās svešvalodas prasmes, iegūt zināšanas par karjeras atbalsta sistēmām, darba organizāciju un metodēm uzņemošajās valstīs, kā arī gūt ieskatu par citām valstīm, kuru speciālisti vienlaicīgi piedalīsies pieredzes apmaiņas vizītē. Projekts ir nepieciešams, lai veicinātu Latvijas karjeras speciālistu profesionālo pilnveidi un starptautiskos kontaktus, izplatītu Eiropā informāciju par karjeras atbalsta organizāciju Latvijā, kā arī iegūtu zināšanas, kas būs noderīgas karjeras atbalsta pakalpojumu pilnveidē Latvijā.

Projekta partneri ir ACADEMIA karjeras konsultantu pieredzes apmaiņas tīkla dalībnieki. Tīklā ir pārstāvētas nacionālās karjeras atbalsta asociācijas, karjeras konsultantu apmācības iestādes, nacionālie Euroguidance centri, kas ir vienojušies par ACADEMIA tīkla hartas nosacījumiem. Nosacījumi ietver apņemšanos attīstīt Eiropas karjeras speciālistu mobilitāti, iepazīstināt ar valstu izglītības un karjeras atbalsta sistēmām un apmainīties ar labas profesionālās prakses piemēriem. Harta arī raksturo pieredzes apmaiņas kvalitātes kritērijus.

Dalībnieku atlase notiek saskaņā ar ACADEMIA apmaiņas tīkla apstiprināto kārtību. Tiek izziņota iespēja pieteikties apmaiņas braucieniem, kuri tiek pasludināti ACADEMIA tīkla interneta katalogā: http://euroguidance.eu/academia/. Kandidāti aizpilda vienoto pieteikšanās anketu, norādot savu darbavietu, galvenos darba pienākumus, pieredzi, valodas zināšanas, trīs prioritāros pieredzes apmaiņas piedāvājumus un iemeslus savai izvēlei, kā arī to, kā iegūtā pieredze tiks izmantota un izplatīta. Kandidātu atlasi konkursa kārtībā veic LKAAA valde.

Konkursa kārtībā četri LKAAA biedri ir ieguvuši tiesības piedalīties kvalitatīvā profesionālās pieredzes programmā piecu darba dienu apjomā 2015. gada pavasarī:
 

Agnese Megne

Francija – Profesionālā vidējā izglītība un priekšlaicīgas izglītības pamešanas mazināšana (Vocational Education In Upper Secondary Schools And Drop Out Issues)

15.-21.03. 2015.

Jolanta Priede

Spānija – Karjeras atbalsts izglītības sektorā

(Academic and Professional Information and Guidance: Support in school and programmes in the education system)

19.-25.04. 2015.

Agita Šmitiņa

Igaunija – Karjeras atbalsta metodes

(Complementing toolbox of methods in LIFELONG GUIDANCE)

03.-09.05. 2015.

Viktorija Gaina

Dānija – priekšlaicīgas izglītības pamešanas mazināšana (Prevention of drop-out)

17.-23.05. 2015.

 

Četri LKAAA biedri, pamatojoties uz 2015. gada rudens dalībnieku konkursa rezultātiem, ir ieguvuši tiesības apmeklēt pieredzes apmaiņas vizīti 2016. gada pavasarī Apvienotajā Karalistē, Luksemburgā, Slovēnijā vai Zviedrijā:

 

Aira Klampe Slovēnija – Pāreja no izglītības uz nodarbinātību (Transition between schools and work) 13.-19.03. 2016.
Inta Lemešonoka

Luksemburga – Priekšlaicīgas izglītības pamešanas novēršana (Prevention of drop-out)

24.-30.04. 2016.
Inta Jaunzeme

Zviedrija – Karjeras atbalsts daudzkultūru vidē
(Multicultural guidance)

08.-14.05. 2016.
Vera Lapkovska Apvienotā Karaliste – Izmaiņas Anglijas karjeras atbalsta sistēmā (The changing face of guidance in the UK with a focus on England) 15.-21.05. 2016.

 

Aktivitāte saņēmusi finansējumu Eiropas Savienības Erasmus+ programmas ietvaros.
Par mājaslapas saturu ir atbildīga tikai un vienīgi LKAAA, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.