Projekti

LKAAA piedalās gan vietēja, gan starptautiska mēroga projektu īstenošanā. 

Aktuālie projekti: 

  • ACADEMIA studiju vizīšu iniciatīva ir Eiropas projekts, kas karjeras atbalsta speciālistiem sniedz iespēju piedalīties mācību mobilitātē uz ārvalstīm. ACADEMIA koordinatori iesaistās šajā projektā, sūtot savas pārstāvētās valsts karjeras atbalsta speciālistus uz tematiskām studiju vizītēm ārzemēs un uzņemot savā mītnes zemē citu Eiropas valstu profesionāļus uz laiku no 3 dienām līdz nedēļai.
    Aizsākumi ACADEMIA projektam ir 1995.gadā, un kopš tā laika mobilitātes pieredzi ACADEMIA ietvaros ir ieguvuši simtiem karjeras atbalsta jomas speciālistu Eiropā. Attīstot starpvalstu sadarbību, tīklojoties un veicinot mobilitāti un profesionālo pilnveidošanos, ir būtiski stiprināta Eiropas dimensija karjeras atbalsta jomā. Vienlaikus ar karjeras atbalsta jomas speciālistu mobilitātes veicināšanu Eiropā, ACADEMIA projekts pozitīvi ietekmē eiropiešu savstarpēju sadarbību jautājumos par mūžizglītību, karjeras vadību un aktīvi rosina iesaistītos dalībniekus apmainīties ar efektīvām darba metodēm un labās prakses piemēriem.