Karjeras atbalsta sistēmas pilnveide, 2010.-2011.

SF finansēts projekts “Karjeras atbalsta sistēmas pilnveide”, 2010.-2011.

Biedrības „Qualitas” sadarbībā ar Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociāciju īstenoja ESF finansētu projektu “Karjeras atbalsta sistēmas pilnveide” NR.1DP/1.5.2.2.2./10/APIA/SIF/069/8. Projekta mērķis ir veicināt nevalstiskā sektora līdzdalību lēmumu pieņemšanas procesā un publisko pakalpojumu sniegšanā, nodrošinot kvalitatīvu, dažādām mērķa grupām atbilstošu karjeras pakalpojumu Latvijas iedzīvotajiem. Projekta ietvaros īstenotas šādas savstarpēji saistītas aktivitātes: Karjeras konsultantu ētikas kodeksa izstrāde. Ārvalstu prakses izpēte. Semināri karjeras konsultantu zināšanu un prasmju pilnveidei. NVO un MK sadarbības memoranda parakstīšana. Pakalpojumu kvalitātes novērtēšanas metodoloģijas izstrāde. Projektu īstenoja visā Latvijā laika posmā no 2010.gada septembra līdz 2011.gada 28.februārim Projekta īstenošanas rezultātā tika: stiprināta Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas un biedrības „Qualitas” , kā arī to biedru kapacitāte; veicināta abu projektā iesaistīto nevalstisko organizāciju līdzdalība nodarbinātības politikas īstenošanā un sekmēta karjeras pakalpojumu kvalitātes uzlabošanās labākas, uz sabiedrības interesēm vērstas politikas veidošanā un ieviešanā. Projekta mērķa grupa: 40 Latvijas karjeras konsultanti.