ACADEMIA 2013

ES mūžizglītības programma Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts „ACADEMIA European Exchange of guidance counsellors”, 2013.

LKAAA ir noslēgusi līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Leonardo da Vinci mobilitātes projekta „Karjeras atbalsta speciālistu profesionālā apmaiņa” , līguma Nr. 2012-1-LV1-LEO03-03468,  īstenošanu, kura ietvaros četri LKAAA biedri piedalīsies starptautiskā karjeras speciālistu pieredzes apmaiņā „ACADEMIA”.  Speciālistu pieredzes apmaiņas īpašie mērķi ir atbalstīt iespējas cilvēkiem visa mūža garumā iegūt zināšanas, prasmes, iemaņas un kompetences, lai veicinātu viņu personību profesionālo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū, un inovāciju ieviešanu un kvalitātes sistēmu uzlabošanu profesionālās izglītības un apmācības institūcijās un sistēmā.

Galvenie nosacījumi dalībai projektā:

  1. Profesionālā darbība saistīta ar karjeras attīstības atbalstu: vismaz 1 gada pieredze karjeras konsultēšanā vai karjeras izglītības īstenošanā;
  2. Labas komunikācijas spējas svešvalodā (angļu valodā);
  3. Apņemšanās dalīties ar studiju vizītē gūto pieredzi, zināšanām un atziņām ar LKAAA biedriem un citiem interesentiem;
  4. Vēlme aktīvi iesaistīties LKAAA turpmākajā darbībā.

Izvērtējot visus 7 saņemtos pieteikumus, LKAAA valde apstiprināja sekojošos pieredzes apmaiņas dalībniekus:

Zenta Anspoka

Francija

12.-18.05.2013.

Ieva Cīlīte

Apvienotā Karaliste

14.-20.04.2013.

Marta Rubīna

Luksemburga

21.-27.04.2013.

Una Vorma

Īrija

14.-20.04.2013.


Ar ACADEMIA 2013 dalībnieku pieredzes stāstiem, kas tika publicēti "Karjeras ziņās", var iepazīties www.viaa.gov.lv/files/news/310/dlnr_karjeras_zinjas_2013.pdf.

 

 

Aktivitāte saņēmusi finansējumu Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.
Par mājaslapas saturu ir atbildīga tikai un vienīgi LKAAA, un tā neatspoguļo Eiropas Komisijas vai Aģentūras viedokli, un tās nav nekādā veidā par to atbildīgas.