Motiv-Action

Erasmus+ KA2 finansētā projekta Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways to Increase Job Opportunities (MOTIV-ACTION) mērķis bija atbalstīt un motivēt pieaugušos, kuri nav darba attiecībās, ar zemu kvalifikācijas līmeni, palielināt iespējas iekļauties darba tirgū un dot papildus iespējas apgūt nepieciešamās pamatprasmes, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti. Galvenais uzdevums projekta ietvaros bija attīstīt, pilnveidot mērķauditorijai atbilstošus digitālos pakalpojumus karjeras atbalsta jomā. Projekta aktivitātes bija saistītas ar digitālu materiālu izstrādi, kuri būtu pielietojami gan lietotājiem patstāvīgi, gan arī karjeras atbalsta speciālistu darbā ar mērķagrupu. Projekts kopumā ilga nepilnus 3 gadus (2021 - 2023) un tika sadalīts pa vairākiem posmiem. 

Projektā piedalījās organizācijas no 9 valstīm. Motiv-Action koordinators: IGITEGO (Zviedrija). Projekta dalībnieki: LKAAA (Latvija), Roma Capitale (Itāija), FACEPA (Spānija), Escola Profissional Amar Terra Verde (Portugāle), Business Foundation for Education (Bulgārija), INSUP FORMATION (Francija), IT-World.BG (Bulgārija), OAED (Grieķija), European Association for the Education of Adults (Belģija).

Projekta vīzija

  • Iedvesmot speciālistus karjeras atbalsta sniegšanā iekļaut digitālās tehnoloģijas savā ikdienas praksē;
  • Palielināt karjeras atbalsta speciālistu spēju izmantot daudzkanālu pieejas, vienlaikus personalizējot vadības procesu;
  • Atbalstīt pieaugušos ar zemu kvalifikācijas līmeni izpratnē par to, kā kļūt patstāvīgākiem darba meklēšanas procesā, pateicoties apzinātākai izpratnei par digitālajām tehnoloģijām.

Sagaidāmie projekta rezultāti

  • E-apmācību kurss un prasmju komplekts pieaugušajiem un karjeras atbalsta speciālistiem. Izstrādāts didaktiskais materiālu komplekts (e-grāmata, audio grāmata un atvērtās Internet-platformas veidā), kas atbalstīs gan pieaugušos bezdarbniekus ar zemām prasmēm un kvalifikāciju, gan karjeras atbalsta speciālistus, lai palielinātu digitālo rīku izmantošanu karjeras veidošanas pakalpojumu sniegšanā. E-grāmata un projekta mājaslapa ar iekļautiem labās prakses piemēriem un stāstiem no visas Eiropas.
  • Pielietošanas vadlīnijas lietotājiem un karjeras atbalsta speciālistiem. Izveidoto rīku un metožu apstiprināšana, pielietojot divas konsekventas izmēģinājuma programmas visās partnervalstīs; arī vadlīniju dokumentu, kas atbalsta projekta metodikas iekļaušanu un izmantošanu Eiropā, apstiprināšana. Rezultāts īstenots, izmantojot dažādu Eiropas valstu partneru savstarpēju sadarbību un kopīgo izstrādes procesu, kas ļauj izplatīt e-karjeras kultūru Eiropas līmenī. 
  • Stratēģiskais rīcības plāns. Darbības ietvaros izstrādāta izmantošanas stratēģija, kas ļauj izveidot rokasgrāmatu adresētu gan politikas veidotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem, ar virkni ieteikumu, kas attiecas gan uz valstu, gan Eiropas vajadzībām, kā arī atbalstīt Nacionālo apvienību izveidi Motiv-Action metodikas pieņemšanai.

Foto atskats uz Motiv-Action aktivitātēm.

Projekts (Nr. 2020-1-SE01-KA204-077884) tika īstenots ar Erasmus+ KA2 programmas atbalstu.