Jolantas Priedes karjeras konsultantes pieredze Barselonā

Pateicoties Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas iniciatīvai un izsludinātajam konkursam, man bija iespēja piedalīties studiju vizītē Barselonā no 2015.gada 20.aprīlim līdz 24.aprīlim. Vizītes tēma bija “Izglītības un profesionālās orientācijas atbalsts: personalizētais skolu atbalsts un izglītības sistēmas programma”. Programmā piedalījās 7 dalībnieces no 4 valstīm: 3 no Francijas, 2 no Grieķijas, 1 no Zviedrijas un 1 no Latvijas.

Programmas laikā bija iespēja apmeklēt virkni profesionālās un pamatskolas, kā arī iepazīties ar Spānijas izglītības sistēmu un atšķirībām tajā. Programma bija ļoti blīvi sastādīta un viss tajā ieplānotais tika pilnībā īstenots, kas, zinot manu iepriekšējo pieredzi dienvidu zemēs, bija patīkams pārsteigums. Pie tam viss notika tieši programmā paredzētajā laikā.

Spānijā ir ļoti daudz privāto skolu, kas ir izskaidrojams ar to, ka valsts nespēj nodrošināt nepieciešamo skolu skaitu. Privātās skolas saņem finansējumu no valsts. Starp privātajām skolām ir gan augstas raudzes skolas, gan ar ļoti viduvēju līmeni, taču sabiedrībā pastāvot uzskats, ka privātās skolās mācīties ir prestižāk. Vizītes laikā apmeklējām tikai valsts skolas. Vizītes laikā radās priekšstats, ka Spānijā nav skolu, kur skolēns pavada visus 12 gadus. Skolas ir sadalītas sākumskolās, pamatskolās, arodskolās, vidusskolās. Līdz ar to ir sīva konkurence skolu starpā par skolēnu piesaisti. Lai veidotu ciešāku saikni ar pamatskolām, arodskolas pēc pirmā semestra mēdz ziņot par skolēnu rezultātiem iepriekšējām skolām, tādējādi stiprinot saikni. Tika atzīts fakts, ka skolotāji lielā mērā ietekmē skolēnu nākamās skolas izvēli. Visas skolas ir aktīvas, daļa izmanto Moodle vai citas platformas e-apmācībai, piedalās dažādos projektos vai pašas tos veido un īsteno, daļa piedalās arī ERASMUS + programmā.

Spānijā nekādā veidā netiek apmācīti karjeras konsultanti, nav arī profesionālās kvalifikācijas kursi karjeras konsultantiem. Šo funkciju veic pedagogi, psihologi vai psihopedagogi. Karjeras atbalsta pakalpojumu sniegšanā ir iesaistītas arī pašvaldības, kas cieši sadarbojas ar skolām. Šie pakalpojumi nav klasiska karjeras konsultēšana, bet gan vairāk sociālu problēmu risināšana jauniešu dzīvēs. Tajā pašā laikā skolā nereti klases audzinātājs pilda karjeras konsultanta funkcijas. Dažās skolās tiek piešķirti uz 12 skolēniem viens tjūtors. Katrā skolā ir sociālais darbinieks. Pilsētas dome īsteno virkni ārpusskolas interešu izglītības programmas. Pašvaldība šos pakalpojumus sniedz jauniešiem no dzimšanas līdz 18 gadu vecumam. Lai varētu salīdzināt citu valstu pieredzi, tad Grieķijā tāpat kā Latvijā ir maģistra līmeņa studiju programma karjeras konsultēšanā, taču Zviedrijā ir 3 gadīga profesionālās pilnveides programma ar eksāmenu galā.

Skolas Spānijā dalās pēc specializācijām, virzieniem. Ir mākslas skolas, zinātnes un tehnoloģiju skolas, sociālo zinātņu skolas. Spānijā tāpat kā daudzviet Eiropā vidējais skolotāju vecums ir augsts. Dažās skolās ir liels skolotāju skaits uz 11 skolēniem 1 skolotājs. Tādā veidā tiešām var veidot ļoti personisku kontaktu ar katru skolēnu. Izvēloties skolas, tiek ņemta vērā skolēna dzīves vieta. Priekšroka ir tiem skolēniem, kuriem skola ir tuvāk dzīves vietai. Taču nelielā Barselonas rajonā ir sastopamas pat 5 un vairāk skolas, kuras savstarpēji konkurē. Orientācija uz kādu noteikti jomu sākas jau 3.klasē. līdz ar to skolēni ļoti agri tiek profesionāli orientēti, kas uzskatāms par pozitīvu aspektu. Taču tā arī neizdevās izprast un noskaidrot, vai un kādas metodes un teorijas tiek izmantotas skolēnu profesionālajā orientācijā. Šķita, ka tas vairāk tiek atstāts skolēna un vecāku ziņā, kur skolotājs tikai vērtē sekmes dažādos priekšmetos. No 15 gadiem tiek izvēlēti priekšmetu bloki, kurus palīdz izvēlēties tjūtors, tas arī nosaka, kur tālāk skolēns dodas. Arodskolās visās programmās ir obligāta prakse ārpus skolas.

Ļoti liela uzmanība visās skolās tiek veltīta skolēniem ar īpašām vajadzībām. Par īpašām vajadzībām netiek uzskatītas tikai kustību, redzes, dzirdes traucējumi, bet arī dažādi sociālie faktori un uzvedības traucējumi. Skolēni ar īpašām vajadzībām visās skolās tiek integrēti regulārajās klasēs. Līdz ar to tiek veicināta šo skolēnu integrēšana sabiedrībā. Viņi jūtas tādi paši sabiedrības locekļi kā pārējie skolēni. Tas uzlabo sociālo situāciju klasē. Netiek novērots, ka pārējie skolēni atgrūstu vai konfliktētu ar šiem skolēniem. Visās skolās gan skolēniem ar īpašām vajadzībām, gan citiem atbalsta pasākumos ļoti tiek iesaistīta visa ģimene. Ģimenes locekļi arī pameklē skolu, iepazīstas ar notiekošo tajā un var saņemt skolotāju un sociālā pedagoga konsultāciju.

Būtiska atšķirība no Latvijas Spānijā ir lielais imigrantu skaits, tajā skaitā arī skolās. Dažās skolās tas sasniedz pat 40 % no kopējā skolēnu skaita. Tik polarizēta un daudzveidīga sabiedrība Spānijā jau ir norma un tas nerada nekādas problēmas skolas iekšējā kārtībā un savstarpējā komunikācijā starp skolēniem. Izrādās, ka daudz lielākas problēmas tas rada attiecībās ģimenēs, kas varbūt arī kalpo par iemeslu tam, ka vecāki un citi ģimenes locekļi tiek aicināti uzturēt ciešu kontaktu ar skolu. Tas saistīts ar to, ka jaunā paaudze – skolēni – vairs nevēlas ievērot savas izcelsmes kultūras tradīcijas un paražas, bet pieņemt Spānijā esošās, par ko ģimenes locekļi ir neapmierināti.

Divās skolās (Escola del Treball un Institut politecnic Miquel Biada centre municipal) bija iespēja vērot kā profesionālā izglītība ir cieši sasaistīta ar praktisko darbošanos studiju laikā. Vienā no skolām sadarbībā ar autoražotājiem ir ierīkots auto serviss, kurā studējošie praktiski apgūst visu nepieciešamo par dažādu marku automobiļiem, to uzbūvi, labošanu. Tajā pašā skolā tiek būvētas laivas, ir ķīmijas laboratorijas, kurās tiek veikti eksperimenti un pētījumi, kā arī skolas pagalmā notiek ēku mūrēšanas darbi. Lai iegūtās zināšanas un prasmes liktu lietā, audzēkņi vismaz reizi gadā dodas uz citām skolām, kur brīvprātīgi veic remontdarbus. Otrā skolā ir milzīgas mehatronikas darbnīcas, kurās studenti izgatavo metāla detaļas, ir improvizēta tipogrāfija un mēbeļu izgatavošanas darbnīca.

Pēdējā dienā viesojāmies Barcelona Activa Treball. Šī ir organizācija, kura īsteno ekonomikas veicināšanas politiku Barselonā. Savā ziņā to varētu salīdzināt ar Nodarbinātības valsts aģentūru Latvijā. Šajā organizācijā strādā virkne karjeras konsultantu, kas katru dienu bez maksas konsultē darba meklētājus. Ik dienas tiek īstenoti arī dažādi profesionālās pilnveides kursi un grupu konsultācijas. 10 gadu laikā šī organizācija ir īstenojusi fantastisku projektu, kā rezultātā tapuši daudzi metodiskie materiāli profesionālajai orientācijai, kas ir izmantojami gan tiešsaistē – testi, izglītojoši video un spēles, kā arī metodiskie materiāli pedagogiem darbam ar skolēniem skolās. Šos resursus ir izmantojuši vairāk kā 120 000 skolēnu. Šie resursi ir pieejami ne tikai spāņu valodā, bet daļa pieejama arī angļu valodā. Tos var meklēt organizācijas mājas lapā www.bcn.cat/treball/joves Tos var izmantot arī Latvijā darbā ar jauniešiem, kuri pārzina angļu valodu.

Bez piesātinātās programmas bija arī iespēja baudīt bagāto Spānijas kultūru un organizatoru viesmīlību. Viens no pusdienām norisinājās organizatora mājās.

Liels paldies gan asociācijai un tās darbīgajiem aktīvistiem par šo iespēju paplašināt gan savu redzes loku, gan priekšstatu par to, kā karjeras atbalsta pasākumi tiek organizēti Spānijā. Milzīgs paldies organizatoriem par labi veidotu un piesātināto programmu, toleranci, pietāti un viesmīlību.

 

Jolanta Priede,

karjeras konsultante,

www.KarjerasKonsultants.lv