Projekta “Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways” (Motiv-Action) atklāšana

Šī gada 17.jūnijā Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžas telpās notika projekta „Motiv-action” atklāšanas pasākums, kurā interesentiem bija iespēja uzzināt:

  • Kas ir projekts „Motiv-action”?
  • Kāpēc ir šāds projekts?
  • Kurš darbojas šajā projektā?
  • Kur notiek projekts?
  • Kā tas notiek?

Tāpat interesenti varēja arī pārliecināties par projekta nozīmīgumu un lietderīgumu darbā ar mazkvalificētiem pieaugušajiem. Pasākuma dalībniekiem pirmajiem bija iespēja iepazīties ar izstrādāto e-apmācību kursu un prasmju komplektu pieaugušajiem un karjeras atbalsta speciālistiem, kā arī ieskatīties e-grāmatā, kas kalpos arī kā rokasgrāmata karjeras konsultantiem. Dalībnieki ar lielu interesi iedziļinājās projekta mērķos un izstrādātajos materiālos, diskutēja par to praktisko pielietojumu un piedāvātajām iespējām gan karjeras konsultantiem, gan lietotājiem. Prieks par dalībnieku aktivitāti un ieinteresētību karjeras atbalsta attīstīšanā Latvijā. Ar projektā apkopotajiem labās prakses piemēriem no visām projekta dalībvalstīm jau tagad jebkurš interesents var iepazīties projekta mājas lapā https://motiv-action.eu/lv/io1-labas-prakses-piemeru-apkopojums/.

Pasākuma noslēgumā dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar Sociālās integrācijas valsts aģentūras koledžu un tās piedāvātajiem pakalpojumiem. Pasākuma dalībnieki novērtēja īpaši pielāgoto vidi un iestādes piedāvātās plašās izglītības iespējas. Jau rudenī projektā izstrādātie praktiskie materiāli tiks pilotēti gan Latvijā, gan pārējās astoņās projekta dalībvalstīs, lai kopīgi veidotu kvalitatīvu karjeras attīstības atbalsta resursu gan karjeras konsultantiem, gan jebkuram lietotājam, kurš vēlas paaugstināt savas digitālās karjeras vadības prasmes.

Sīkāka informācija par iespēju piedalīties projektā izstrādāto praktisko materiālu pilotēšanā tiks publicēta rudenī LKAAA mājas lapā un Facebook kontā.
Paldies, visiem dalībniekiem par produktīvu tikšanos un Sociālās integrācijas valsts koledžai par uzņemšanu!

Projekta koordinatores Katrīna Sevruka (sevruka.katrina@gmail.com), Zane Mundure (zane.mundure@gmail.com)