Motiv-Action

Erasmus+ KA2 finansētā projekta Motivating Low-Skilled Adults in Accessing Upskilling Pathways to Increase Job Opportunities (MOTIV-ACTION) mērķis ir atbalstīt un motivēt pieaugušos, kuri nav darba attiecībās, ar zemu kvalifikācijas līmeni, palielināt iespējas iekļauties darba tirgū un dot papildus iespējas apgūt nepieciešamās pamatprasmes, lai uzlabotu savas dzīves kvalitāti. Galvenais uzdevums projekta ietvaros ir attīstīt, pilnveidot mērķauditorijai atbilstošus digitālos pakalpojumus karjeras atbalsta jomā. Projekta aktivitātes ir saistītas ar digitālu materiālu izstrādi, kuri būtu pielietojami gan lietotājiem patstāvīgi, gan arī karjeras atbalsta speciālistu darbā ar mērķagrupu. Projekts kopumā ilgs nepilnus 3 gadus (2021 - 2023) un ir sadalīts pa vairākiem posmiem. 

Projektā piedalās organizācijas no 9 valstīm. Motiv-Action koordinators: IGITEGO (Zviedrija). Projekta dalībnieki: LKAAA (Latvija), Roma Capitale (Itāija), FACEPA (Spānija), Escola Profissional Amar Terra Verde (Portugāle), Business Foundation for Education (Bulgārija), INSUP FORMATION (Francija), IT-World.BG (Bulgārija), OAED (Grieķija), European Association for the Education of Adults (Belģija).

Projekta vīzija

  • Iedvesmot speciālistus karjeras atbalsta sniegšanā iekļaut digitālās tehnoloģijas savā ikdienas praksē;
  • Palielināt karjeras atbalsta speciālistu spēju izmantot daudzkanālu pieejas, vienlaikus personalizējot vadības procesu;
  • Atbalstīt pieaugušos ar zemu kvalifikācijas līmeni izpratnē par to, kā kļūt patstāvīgākiem darba meklēšanas procesā, pateicoties apzinātākai izpratnei par digitālajām tehnoloģijām.

Sagaidāmie projekta rezultāti

  • E-apmācību kurss un prasmju komplekts pieaugušajiem un karjeras atbalsta specialistiem. Izstrādāts didaktiskais materiālu komplekts (e-grāmata, audio grāmata un atvērtās Internet-platformas veidā), kas atbalstīs gan pieaugušos bezdarbniekus ar zemām prasmēm un kvalifikāciju, gan karjeras atbalsta speciālistus, lai palielinātu digitālo rīku izmantošanu karjeras veidošanas pakalpojumu sniegšanā. E-grāmatā un projekta mājaslapā tiks iekļauti arī labās prakses piemēri un stāsti no visas Eiropas.
  • Pielietošanas vadlīnijas lietotājiem un karjeras atbalsta speciālistiem. Šajā posmā tiks apstiprināti izveidotie rīki un metodes, pateicoties divām konsekventām izmēģinājuma programmām, kas tiks veiktas visās partnervalstīs, un divu vadlīniju dokumentiem, kas atbalstīs projekta metodikas iekļaušanu un izmantošanu Eiropā. Rezultāts tiks īstenots, izmantojot dažādu Eiropas valstu partneru savstarpēju sadarbību un kopīgo izstrādes procesu, kas ļaus izplatīt e-karjeras kultūru Eiropas līmenī. 
  • Stratēģiskais rīcības plāns. Darbības ietvaros tiks izstrādāta izmantošanas stratēģija, kas ļaus izveidot rokasgrāmatu adresētu gan politikas veidotājiem, gan pakalpojumu sniedzējiem, ar virkni ieteikumu, kas attieksies gan uz valstu, gan Eiropas vajadzībām, kā arī atbalstīt Nacionālo apvienību izveidi Motiv-Action metodikas pieņemšanai.

 

Projekts (Nr. 2020-1-SE01-KA204-077884) tiek īstenots ar Erasmus+ KA2 programmas atbalstu.